Tomato

Hosen Tomato
Paste

24 x 400g

Hosen Whole Peeled
Tomato Pelati

6 x 2500g | 12 x 800g | 24 x 400g

Hosen Chopped
Tomato

6 x 2500g | 24 x 400g